Akcesoria kuchenne - maselniczki, cukierniczki
Strona główna :. Formularz zwrotu

Formularz zwrotu

Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Formularz standardowo załączamy do każdej wysyłki i na prośbę klientów zawsze możemy dosłać w wersji elektronicznej.


……………..…………………………….

Miejscowość, data

Adresat:
POLITALIA ANDRZEJ ĆWIKLIK
ul. Elementarzowa 12/10
51-173 Wrocław


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy zakupionych w sklepie www.politalia.pl :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i nr zamówienia: ………………………………………………

Data odbioru: ………………………………………………


Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

Zwrot kosztów, proszę / prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):


 ..... Na rachunek bankowy nr ................................................................................................................................
którego właścicielem jest ……………………………………………………………...………………………………………

.... Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.


W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Imię i Nazwisko Kupującego: ………………………………………………

Adres Kupującego: ………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………………

Data i Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) – niepotrzebne skreślić